اصل‌گرایی، اصل را بچسبید و فرع را رها کنید-نقل‌قول‌ها

وقتی اصل‌گرا شوید، متوجه خواهید شد مثل دیگران نیستید. وقتی زندگی دیگران آکنده از آشوب است، زندگی شما پر از تاثیرگذاری و کامیابی خواهد بود. از جنبه‌های بسیاری در جامعه ما که بر انجام کارهای زیاد استوار است، زندگی اصل‌گرایانه به معنی بی‌صدا انقلاب کردن است.

نقد و نظر شما