کارآفرینان موفق با مشاهدهٔ اولین نشانه‌های دردسر تسلیم نمی‌شوند؛ از آن طرف هم به‌زور بر ادامهٔ مسیرِ اشتباه اصرار نمی‌کنند – در عوض، تلفیق بی‌نظیری از ثبات و انعطاف دارند. کمینه محصول پذیرفتنی فقط اولین قدم در سفر یادگیری است؛ در انتهای این جاده – بعد از تکرارهای بسیار – ممکن است بفهمی که عنصری از محصول یا استراتژی‌ات ناقص است و تصمیم بگیری که تغییری بدهی – تغییری که من چرخشی می‌خوانم به سوی روش متفاوتی برای رسیدن به چشم اندازت.

نقد و نظر شما