تحصیلات تکمیلی کارآفرینی

مناسب برای دانشجویان و اساتید ارشد و دکتری رشته کارآفرینی