نظریه انتخاب-نقل قول‌ها

وقتی باور داریم تا گذشته را خوب درک نکنیم نمی‌توانیم به امورات کنونی خود رسیدگی نماییم، در واقع انتخاب کرده‌ایم زندانی چیزهایی که تمام شده است و رفته است باشیم و بعید است با این روش بتوان احساس آزادی بیش‌تری نمود.

نقد و نظر شما