مشتریان به این اهمیتی نمی‌دهند که چقدر زمان می‌بَرد محصولی ساخته شود؛ فقط برایشان این مهم است که آیا آن محصول نیازهایشان را برآورده می‌کند یا نه.

نقد و نظر شما