«عزت است، در ذلت؛

توانگری است، در درویشی؛

سیری است، در گرسنگی؛

پوشیدگی است، در برهنگی؛

زندگانی است، در مرگ؛

شیرینی است، در تلخی.

هرکه در این «راه» آید و در این راه، برین «سنت» رود، هر روزی سرگردان‌تر بُوَد.»‏[۱]‎

پانوشت‌ها

  1. ابوسعیدابولخیر؛ اسرارالتوحید، صص ۲۸۹-۲۹۰ [⤤]

نقد و نظر

  1. علی ملاباقر 

    این است تفاوت نگاه یک #عارف با بقیه!

نقد و نظر شما