«فقط به صِرفِ دعوت شدن به یک جلسه دلیل خوبی برای حضور نیست».

رده‌ها

نقد و نظر شما