راه نه این است که می‌رویم
  نویسندهعبدالعظیم کریمی
  ناشرصابرین
  ویراستاول
  چاپدوم
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۳۹۵
  قطعرقعی
  صفحات۱۴۷
  موضوععرفان و اخلاق
  برچسبعرفا، کلمات قصار