تجربه و هنر زندگی

  پدیدآورلارس اسوندسن، ترجمه فرزانه سالمی
  ناشرگمان
  ویراستاول
  چاپدوم
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۳۹۳
  قطعپالتویی
  صفحات۲۲۸
  مخاطبینعمومی
  موضوعمشاوره و مهارت‌های شغلی
  برچسبتجربه و هنر زندگی