نگاهی انتقادی به فرهنگ دانشگاهی
  پدیدآورالن بلوم، ترجمه مرتضی مردیها
  ناشرپژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۳۹۶
  شابک‎9786006996752‏
  صفحات۵۹۸