بهترین‌ها را به کار گیرید و باقی را رها کنید

  ۵۳ اصل استخدام بهترین‌ها
  پدیدآورکتی فایوک، ترجمه علی مفتخر
  ناشرنص
  تاریخ انتشار۱۳۹۹
  صفحات۲۲۴ صفحه
  مخاطبینمدیران
  موضوعرفتار سازمانی و منابع‌ انسانی
  برچسباستخدام کارکنان