۵۳ اصل

بهترین‌ها را به کار گیرید و باقی را رها کنید
  پدیدآورکتی فایوک، ترجمه علی مفتخر
  ناشرنص
  تاریخ انتشار۱۳۹۹
  صفحات۲۲۴
  مخاطبینمدیران
  موضوعرفتار سازمانی و منابع‌ انسانی
  برچسباستخدام کارکنان