و صادقانه بگویم، در دههٔ سی‌سالگی هم همین‌طور
   نویسندهپل انگون
   مترجمهدیه جامعی
   ناشرکوله پشتی
   چاپسوم
   تاریخ انتشار۱۳۹۸
   صفحات۲۵۶
   موضوعمشاوره و مهارت‌های شغلی