و صادقانه بگویم، در دههٔ سی‌سالگی هم همین‌طور

  ۱۰۱ سؤالی که در دههٔ بیست‌سالگی باید از خود بپرسید
  نویسندهپل انگون
  مترجمهدیه جامعی
  ناشرکوله پشتی
  چاپسوم
  تاریخ انتشار۱۳۹۸
  صفحات۲۵۶ صفحه
  موضوعمشاوره و مهارت‌های شغلی