داستانی بر اساس زندگی آیت‌الله سیدعلی قاضی طباطبایی رحمه‌الله‌علیه
  پدیدآورمحمدهادی اصفهانی
  ناشرفیض فرزان
  ویراستاول
  چاپدوازده
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۴۰۰
  قطعرقعی
  صفحات۵۵۸
  مخاطبینعمومی
  موضوععرفان و اخلاق
  برچسببزرگان عرفان، سیدعلی قاضی طباطبایی