و دروغ‌های دیگر درباره موفقیت و خوشبختی
    پدیدآورمیا توکومیتسو، ترجمه آرش رضاپور
    ناشرترجمان علوم انسانی
    تاریخ انتشار۱۳۹۸
    صفحات۱۷۶
    موضوعمشاوره و مهارت‌های شغلی