راهنمای عملی مستندسازی فعالیت‌های تدریس، پژوهش و خدمات دانشگاهی
  پدیدآورپیتر سلدن و جی. ای. میلر، ترجمه یحیی معروفی و محمدرضا یوسف زاده
  ناشردانشگاه بوعلی سینا
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارهمدان
  تاریخ انتشار۱۳۹۰
  قطعوزیری
  صفحات۱۷۹
  مخاطبینمدرسین دانشگاه
  موضوعیادگیری و مدیریت آموزشی
  برچسبپژوهش، تدریس، دانشگاه، مستندسازی