۱۳ راه ساختن ذهن‌های باز بوسیله حرف زدن با ضمیر ناخودآگاه
   پدیدآورتام بیگ ال شرایتر، ترجمه نیما عربشاهی
   ناشربیان روشن
   تاریخ انتشار۱۳۹۶
   صفحات۱۴۴
   موضوعارتباطات و مذاکره