۱۵ راه پیشرفت در زندگی
   پدیدآورجان سی. مکسول، ترجمه مریم تقدیسی
   ناشرپندار تابان
   تاریخ انتشار۱۳۹۵
   صفحات۱۸۳
   موضوعروان‌شناسی عمومی