چه بگوییم

  پدیدآورمحمد رحمتی شهرضا
  ناشرجوانان موفق
  ویراستاول
  چاپهفتم
  محل انتشارقم
  تاریخ انتشار۱۳۹۵
  قطعوزیری
  صفحات۱,۰۲۴
  مجلدات۳
  مخاطبینعمومی، مبلغین، مربیان کودک و نوجوان، والدین
  موضوعمذهبی
  برچسبمنبر