بی‌کران حکمت
  پدیدآوراداره امور فرهنگی معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی و حسین شنوائی (شهاب سبزواری)
  ناشربه نشر
  ویراستاول
  چاپسوم
  محل انتشارمشهد
  تاریخ انتشار۱۳۸۹
  شابک‎9789640209677‏
  صفحات۴۰
  موضوعمذهبی