پدیدآورعباس پسندیده
  ناشربه نشر
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارمشهد
  تاریخ انتشار۱۳۹۶
  قطعرقعی
  صفحات۶۴
  مخاطبینعمومی
  موضوعروان‌شناسی عمومی
  برچسبشادی