عنوان دیگرStop Reading the News: A Manifesto for a Happier, Calmer and Wiser Life
  پدیدآوررولف دوبلی، ترجمه عادل فردوسی‌پور، بهزاد توکلی نیشابوری و علی شهروز ستوده
  ناشرچشمه
  ویراستاول
  چاپدوازدهم
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۳۹۹
  قطعرقعی
  صفحات۱۴۲
  مجلدات۱
  مخاطبینعمومی
  موضوعروان‌شناسی عمومی
  برچسباخبار