پدیدآوررضا جاهد
  ناشرادبی
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارمشهد
  تاریخ انتشار۱۳۹۲
  قطعرقعی
  صفحات۲۱۷
  مخاطبینعمومی
  موضوعمذهبی
  برچسبامثال