پدیدآورکن بین، ترجمه امیرمحمد حاجی‌یوسفی و مژگان جبلّی
ناشرپژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
ویراستاول
چاپششم
محل انتشارتهران
تاریخ انتشار۱۳۹۶
شابک‎9786005567595‏
صفحات۲۷۲ صفحه