کتاب هنر خوب زیستن به نسبت کتاب هنر شفاف اندیشیدن خطاها و اثرات کمتری رو ذکر کرده بود اما توضیحاتی که راجع به هر خطا داده بود بیشتر بود.این کتاب رو برای مطالعه کردن خیلی بیشتر ترجیح میدم چون به نسبت کتاب هنر شفاف اندیشیدن که هر دو از یه نویسنده و دو مترجم هستن بیان روون تری داره و همونطور که توی برداشت قبلی گفتم، مطالعه این کتاب‌ها خیلی کمک میکنه به آدم البته صرف یکبار خوندن و رد شدن از روی مطالب هیچ کمکی نمیکنه و باید یه راهکارهای غلبه بر خطاها و اثراتی ک ذهن به آنها دچار می‌شود نیز توجه داشت. محمدرضا اقتصاددانشجوی کارشناسی مدیریت دانشگاه قم

   نویسندهرولف دوبلی
   مترجمامید کریم پور، علی نصرالهی
   ناشرمهرگان خرد
   صفحات۳۰۵
   موضوعروان‌شناسی عمومی