ارائه معامله و هرآنچه نیاز است کارآفرینان بدانند
    پدیدآورالهاندرو کریمیدز، ترجمه هستی چیت سازان و ساره کولجی
    ناشرادیبان روز
    تاریخ انتشار۱۳۹۷
    صفحات۲۲۲
    موضوعکارآفرینی و کسب‌وکار