پدیدآورریچارد سوآنسون و توماس چرماک، ترجمه حسن دانائی‌فرد و بهنام شهائی
  ناشرمؤسسه کتاب مهربان نشر
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۳۹۳
  شابک‎9786007317471‏
  صفحات۲۳۴ صفحه
  مخاطبیندانشجویان، دکتری، مدرسین دانشگاه
  موضوعروش تحقیق و آمار
  برچسبنظریه، نظریه‌پردازی