پدیدآورمری الن لپیونکا، ترجمه مریم جابر، مجید خیام‌دار، علی‌اصغر رستمی، زهرا ابوالحسنی چیمه، ملیحه صابری نجف‌آبادی، آفاق عابدینی بروجردی، فاطمه لشکری‌نژاد، نوشین قبدیان و محمد آرمند
  ناشرسمت
  ویراستاول
  چاپچهارم
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۳۹۸
  شابک‎9789645300720‏
  صفحات۳۲۳