پدیدآوراحمد روستا، علیرضا اخوان و بهرام روحانی
  ناشربهار سبز
  ویراستاول
  چاپدوم
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۴۰۰
  شابک‎9786226829786‏
  قطعرقعی
  صفحات۱۲۵
  موضوعبازاریابی و مشتری‌مداری