مکانیزمی برای بالندگی اعضای هیئت علمی
  پدیدآورکورش فتحی واجارگاه، اباصلت خراسانی و سمیه دانشمندی
  ناشرآییژ
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۳۹۸
  قطعوزیری
  صفحات۱۳۶
  مخاطبینمدرسین دانشگاه
  موضوعیادگیری و مدیریت آموزشی
  برچسبآموزش عالی، دانشگاه، منتورینگ