پدیدآورکای استورباکا و ریستو پنانن، ترجمه سید مصطفی رضوی، نیما گروسی مختارزاده و مهران سلیمی
  ناشردانشگاه تهران
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۳۹۸
  شابک‎9789640374146‏
  قطعرقعی
  صفحات۱۹۱
  موضوعمشاوره و مهارت‌های شغلی