راه‌حل‌های کارشناسانه برای چالش‌های روزمره
  پدیدآورمدرسه عالی بازرگانی هاروارد، ترجمه امید مهدیه
  ناشردفتر پژوهش‌های فرهنگی
  ویراستاول
  چاپدوم
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۳۹۶
  شابک‎9789643792558‏
  صفحات۱۴۴