شرح و تفسیر فقره «لیس العلم بالتعلم انما هو نور...»؛ حقیقت علم
  پدیدآورسیّد‌محمّد‌محسن حسینی طهرانی
  ناشرمکتب وحی
  چاپاول
  محل انتشارطهران
  تاریخ انتشار1397
  شابک‎9786006112664‏
  صفحات۲۰۲
  موضوعمذهبی