چارچوب قیمت‌گذاری موفق‌ترین شرکت‌های سود‌آور
  پدیدآورتیم جی اسمیت، ترجمه محسن نظری، سارا آقابابایی و الهام مهر‌جو
  ناشردانشگاه تهران
  ویراستاول
  چاپدوم
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۳۹۹
  شابک‎9789640373446‏
  قطعوزیری
  صفحات۲۰۶
  موضوعبازاریابی و مشتری‌مداری