درنگی برای تعمق، پس از رهاشدن از یک روز پر آشوب مدیر بودن
  نویسندههنری مینتزبرگ
  مترجممحمدحسین نقوی، علی بابایی، حانیه محمدی
  ناشرمیلکان
  تاریخ انتشار۱۳۹۸
  صفحات۱۶۷
  موضوعمدیریت عمومی