مهارت‌های تربیت فرزند در عصر رسانه
  پدیدآورسلمان هاشمیان
  ناشرمهرستان
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشاراصفهان
  تاریخ انتشار۱۳۹۹
  قطعرقعی
  صفحات۲۱۸
  مخاطبینوالدین
  موضوعکودک و نوجوان
  برچسبتربیت فرزند، فضای مجازی