پدیدآورسید بشیر حسینی و طاها ساقیان
  ناشرکانون اندیشه جوان
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۳۹۸
  قطعرقعی
  صفحات۱۸۸
  مجلدات۱
  مخاطبیندانشجویان، عمومی، کارشناسی
  موضوعکسب‌وکار و تجارت الکترونیکی
  برچسببازاریابی دیجیتال، تولید محتوا، خلاقیت، فضای مجازی