شرح و تفسیر فقره «لیس العلم بالتعلم انما هو نور ...»؛ حقیقت علم
  پدیدآورسیّد‌محمّد‌محسن حسینی طهرانی
  ناشرمکتب وحی
  چاپاول
  محل انتشارطهران
  تاریخ انتشار‌1392
  شابک‎9786006112572‏
  موضوعمذهبی