مزیت این کتاب نثر ساده آن است که مؤلف به قلم خود نوشته است نه اینکه از این ور و آن ور آن را کپی کرده باشد با این وجود در برخی از موارد عدم انسجام در متن و تیترها مشاهده می‌شود.اگرچه از فحوای مقدمه کتاب این‌طور برمی‌آید که مؤلفان مدعی هستند که این کتاب در راستای کمک عملی به دانشجویان جهت و نگارش طرح‌های کسب‌وکارشان نوشته شده است و مثال‌های ایرانی به ظاهر واقعی نیز از ادعای آن‌ها تا حدی حمایت می‌کند، منتها در عمل احتمالاً به علت محدودیت در حجم کتاب، از بسط و گسترش برخی از موارد پرهیز شده و صرفاً به ارائه تیتروار و آوردن مثال اکتفا شده است حال آن که به نظر می‌رسد شاید بهتر بود به‌ویژه در برخی از قسمت‌ها ابزارها و تکنیک‌هایی برای استخراج اطلاعات آن قسمت ارائه شود یا حداقل به آن‌ها اشاره‌ای شده و منابعی برای مطالعه بیشتر پیشنهاد شود.با همه‌ی این احوال، به نظر می‌رسد کتاب مذکور برای آشنایی دانشجویان به خصوص در سطح لیسانس با طرح کسب‌وکار مفید باشد. البته همانند تقریباً تمامی مفاهیم کارآفرینی، با «اجرا» یادگیری اصلی محقق می‌شود که طرح کسب‌وکار نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با فرایند نوشتن رفت‌‌وبرگشتی و مشورت با خبرگان این حوزه،‌ این مهم میسر می‌شود.اجرای BP و مواجهه با چالش‌های کسب‌وکار به خصوص در شرایط خاص ایران،‌ و فراوانی این امر،‌ تاثیر دو چندانی در یادگیری خواهد داشت.علی ملاباقر

   نویسندهمحمود احمدپور داریانی، سید روح ا... احمدی
   ناشرراه دان
   تاریخ انتشار۱۳۹۳
   صفحات۲۴۴
   موضوعکارآفرینی و کسب‌وکار