پدیدآورمحمد ابویی اردکان و ندا سلطان‌محمدی
  ناشرپژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، چاپار
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۳۹۵
  شابک‎9789647519977‏
  صفحات۱۵۹