راهنمای عملی برای بهینه سازی تجربه مشتری
   پدیدآوربن ریسون، لاو رانز لاولی و مروین براندر فلو، ترجمه امین اسداللهی و شاهین دشتستانی نژاد
   ناشرمهربان نشر
   تاریخ انتشار۱۳۹۶
   صفحات۲۴۰
   موضوعبازاریابی و مشتری‌مداری