شناسایی روندها، راهی به‌سوی تصمیم‌گیری بهینه، مدیریت عدم قطعیت و بهره‌گیری از تغییرات
  پدیدآورآدام گوردون، ترجمه سیدعلیرضا میرمحمدصادقی، حسام‌الدین اصلانی و سلامه پروین
  ناشردانشگاه جامع امام حسین (ع)
  ویراستاول
  چاپدوم
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۳۹۴
  شابک‎9789644524530‏
  صفحات۳۲۵