پدیدآورمحمود محمدیان و امیر اصلانی‌افراشته
  ناشردانشگاه علامه طباطبائی
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۴۰۰
  شابک‎9789642174270‏
  صفحات۲۴۴
  موضوعبازاریابی و مشتری‌مداری