استراتژی‌های رشد برای رساندن کسب و کارتان به سطح بعدی
    پدیدآورروبرتو لیکاردو، ترجمه مسعود کیماسی، بنفشه سیدکباری و مژده خوشنویس
    ناشرادیبان روز
    تاریخ انتشار۱۳۹۷
    صفحات۱۹۶
    موضوعکارآفرینی و کسب‌وکار