دعاهای معراج، نور، نادعلی، عهد
  پدیدآورمحمدملک علی آبادی
  ناشرهمگرا
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارقم
  تاریخ انتشار۱۳۹۷
  قطعجیبی
  صفحات۹۶
  مخاطبینعمومی
  موضوعمذهبی
  برچسبدعا