أحسن القصص

جلد چهارم
  پدیدآورمحمود ناصری
  ناشرزائر
  ویراستاول
  چاپهشتم
  محل انتشارقم
  تاریخ انتشار۱۳۸۹
  قطعرقعی
  صفحات۲۲۴
  مخاطبینعمومی
  موضوعمذهبی
  برچسبداستان های مذهبی