پدیدآورسید اسماعیل شاکر اردکانی
  ناشراجود
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارقم
  تاریخ انتشار۱۳۹۳
  قطعرقعی
  صفحات۱۹۲
  مجلدات۱
  مخاطبینعمومی، مربیان کودک و نوجوان
  موضوعمذهبی
  برچسبخرافات، مردم