راهنمای عملی فرایند یاددهی-یادگیری ناب در آموزش عالی
   پدیدآورباب املیانی، ترجمه خدایار ابیلی، فاطمه نارنجی ثانی و ابراهیم مزاری
   ناشرسازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
   تاریخ انتشار۱۳۹۵
   صفحات۱۴۲
   موضوعیادگیری و مدیریت آموزشی