راهنمای عمل در علوم اجتماعی و رفتاری
    پدیدآوراحمد ملکی پور، رضوان حکیم زاده و مرضیه دهقانی
    ناشردانشگاه تهران
    تاریخ انتشار۱۳۹۸
    صفحات۲۳۵
    موضوعکارآفرینی و کسب‌وکار