مسئولیت پذیری یا مسئولیت گریزی، فرایند رهایی از چرخه قربانگری و ورود به دایره توانمندیهای خود
   پدیدآورعلی صاحبی
   ناشرذهن آویز
   تاریخ انتشار۱۳۹۸
   صفحات۱۲۸
   موضوعروان‌شناسی عمومی