پدیدآورخلیل زندی و سیروس قنبری
  ناشردانشگاه بوعلی سینا
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارهمدان
  تاریخ انتشار۱۳۹۸
  قطعوزیری
  صفحات۳۳۳
  مخاطبیندانشجویان، کارشناسی ارشد، مدرسین دانشگاه
  موضوعرفتار سازمانی و منابع‌ انسانی